3 online
Wielkość czcionki

Informacje dla powiatów i gmin

Konsultacje w zakresie projektów programów polityki zdrowotne.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) do zadań własnych samorządu województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności m.in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

Na niniejszej stronie będą zamieszczane projekty programów polityki zdrowotnej, opracowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
Do projektów właściwe terytorialne gminy i powiaty mogą zgłaszać ewentualne uwagi, w terminie do 14 dni od daty opublikowania danego projektu programu polityki zdrowotnej, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, znajdującą się na platformie ePUAP lub w wersji papierowej na adres Urzędu.

Informacja na temat efektów programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego znajduje się na portalu www.profilaktyka.lodzkie.pl, w zakładce Programy Wojewódzkie. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami oraz przesłania ewentualnych uwag.
 

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www